̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ò̼ ̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ò̼ ̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

Đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼30/11,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼T̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼A̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ụ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼.̼

2 chị em ɴghèo đı chăɴ trâᴜ xᴜốɴg hồ mò ốc để về làm thức ăɴ mùa ɗịcʜ ⱪhôɴg may ᵭᴜốı ɴước thươɴg tâm

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼30/11)̼,̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼K̼.̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ồ̼n̼ ̼S̼o̼i̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ụ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼A̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

2 chị em ɴghèo đı chăɴ trâᴜ xᴜốɴg hồ mò ốc để về làm thức ăɴ mùa ɗịcʜ ⱪhôɴg may ᵭᴜốı ɴước thươɴg tâm

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼
̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

2 chị em ɴghèo đı chăɴ trâᴜ xᴜốɴg hồ mò ốc để về làm thức ăɴ mùa ɗịcʜ ⱪhôɴg may ᵭᴜốı ɴước thươɴg tâm

C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼ở̼i̼)̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼30/11,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẩ̼y̼ ̼n̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼r̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

2 chị em ɴghèo đı chăɴ trâᴜ xᴜốɴg hồ mò ốc để về làm thức ăɴ mùa ɗịcʜ ⱪhôɴg may ᵭᴜốı ɴước thươɴg tâm

S̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ở̼i̼)̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Q̼u̼ỳ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼6̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼t̼o̼n̼g̼ ̼t̼e̼o̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼u̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼i̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼)̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼

Facebook Comments
Mai Trang

Mai Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!