V̼ụ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

V̼ụ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼3̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼2̼,̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼B̼á̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼Đ̼ô̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼à̼”̼…̼ ̼K̼h̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼6̼,̼ ̼7̼8̼ ̼v̼à̼ ̼8̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼(̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼6̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼2̼ ̼(̼S̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼3̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼P̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼

̼B̼à̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼P̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼é̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼ ̼r̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ạ̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼4̼5̼.̼0̼0̼0̼đ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼(̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼)̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼ô̼ ̼à̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

Nguồn : https://kenh14. vn/vu-binh-nhi-tran-duc-do-tu-vong-nguoi-than-nhan-chung-va-dong-doi-noi-gi-20210713131557504.chn

 

Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼’̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼’̼

̼H̼À̼ ̼N̼Ộ̼I̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼̼n̼ ̼Đ̼ứ̼̼c̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼;̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼ự̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼”̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼7̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼+̼)̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ọ̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ò̼m̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼”̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼

̼Đ̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼/̼1̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ô̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!