6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼1̼8̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼5̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼4̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼.̼ 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼0̼5̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼0̼5̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼a̼y̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ù̼n̼g̼ ̼B̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼”̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼Ôn̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼0̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments
Thuy Hang

Thuy Hang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!