B̼.̼ự̼c̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼.̼ắ̼p̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼ố̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼

B̼.̼ự̼c̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼.̼ắ̼p̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼ố̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼m̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼‘̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼’̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan Công an – Ảnh: BVPL

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼.̼ ̼N̼g̼ẫ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼1̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

C̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼k̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼m̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường – Ảnh: TNO

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẽ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ế̼c̼h̼ ̼m̼é̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

Cơ quan chức năng lấy lời khai của Linh – Ảnh: BVPL

T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Bực tức vì bị la mắng, con gái tiễn cha ra đi bằng hóa chất, đắp xi măng che giấu

T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼S̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼.̼

Facebook Comments
Mai Trang

Mai Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!