B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼

B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼”̼v̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼ê̼n̼g̼ ̼S̼i̼ê̼l̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼P̼é̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼.̼
N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼(̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼“̼v̼ọ̼c̼”̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼l̼ơ̼”̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼à̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼/̼V̼O̼V̼-̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼


̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼/̼V̼O̼V̼-̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼“̼v̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼í̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼d̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼)̼.̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼)̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼)̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼ê̼n̼g̼ ̼S̼i̼ê̼l̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼P̼é̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

T̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼7̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

 

T̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼á̼̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ú̼̼.̼y̼ ̼đ̼á̼̼,̼ ̼“̼N̼g̼a̼ ̼V̼o̼̣̼c̼”̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼b̼ú̼̼a̼,̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼k̼ì̼̼m̼,̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼…̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼̼n̼ ̼d̼ã̼̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼̼n̼g̼ ̼c̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼“̼N̼g̼a̼ ̼V̼o̼̣̼c̼”̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼â̼̣̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼1̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼2̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼à̼̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼.̼ ̼V̼à̼̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼à̼̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

[caption id="attachment_3648" align="alignnone" width="500"] ̼C̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ẹ̼o̼.̼

̼T̼ừ̼̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ú̼a̼,̼ ̼k̼ì̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ò̼ ̼g̼a̼ ̼m̼i̼n̼i̼,̼ ̼l̼ò̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼…̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼2̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼á̼̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼N̼g̼a̼ ̼V̼ọ̼c̼)̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

Facebook Comments
phamdo

phamdo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!