B̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼:̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼4̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼

B̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼:̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼4̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼

P̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼‘̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼a̼y̼’̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ã̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼‘̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼’̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼4̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼“̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼”̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼(̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼ổ̼)̼.̼.̼.̼ ̼”̼.̼

̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼ổ̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼N̼E̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼”̼C̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼B̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼E̼

̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼4̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼‘̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼’̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!