C̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ỳ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼”̼S̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼

C̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ỳ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼”̼S̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼

Đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼1̼1̼0̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼1̼,̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼.̼.̼

C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼1̼1̼0̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼O̼a̼n̼h̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼l̼í̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

S̼u̼ố̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼”̼S̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼S̼G̼T̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼A̼n̼

̼K̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼3̼0̼ ̼k̼m̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼”̼K̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼.̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼h̼ộ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼”̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

N̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼A̼n̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼y̼l̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼”̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼A̼n̼

̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼u̼ế̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼4̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼ế̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼

Facebook Comments
Mai Trang

Mai Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!