C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

Q̼u̼á̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ẩ̼m̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ ̼m̼ờ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼b̼á̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼”̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼.̼ ̼R̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ụ̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼…

C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼;̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼.

C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼q̼u̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼,̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼.

̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ả̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼m̼)̼.̼ ̼ ̼L̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.

C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼
̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼d̼u̼n̼g̼-̼l̼u̼u̼-̼d̼a̼n̼-̼x̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼e̼-̼v̼i̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼l̼e̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼x̼i̼n̼-̼p̼h̼e̼p̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼7̼8̼1̼6̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Facebook Comments
Thuy Hang

Thuy Hang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!