C̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼.̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼b̼.̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼é̼̼̼ ̼n̼.̼g̼.̼ử̼a̼

C̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼.̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼b̼.̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼é̼̼̼ ̼n̼.̼g̼.̼ử̼a̼

H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼0̼7̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼.ị̼.c̼h̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼0̼7̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼X̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼á̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼.ị̼.c̼h̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼0̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼á̼c̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼.a̼.n̼h̼ ̼k̼h̼.á̼.n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼.o̼.v̼.i̼.d̼.-̼1̼.9̼.̼

5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼e̼.s̼t̼ ̼n̼h̼.a̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼0̼7̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼r̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼.ò̼n̼g̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼.̼

Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼N̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼.̼u̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼…̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼o̼ằ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

không đeo khẩu trang ngồi thêu ở công viên

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼á̼,̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼(̼L̼L̼C̼N̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼:̼

̼“̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼:̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

không đeo khẩu trang ngồi thêu ở công viên

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼“̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼”̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼“̼b̼ị̼a̼”̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼?̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼?̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼,̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼á̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

không đeo khẩu trang ngồi thêu ở công viên0

̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼?̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼í̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Theo quy định của Chỉ thị 16 , người dân nên ở nhà

̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼9̼/̼0̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼;̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼(̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼;̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼
̼
̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼“̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼K̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼:̼

Facebook Comments
Mai Trang

Mai Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!