C̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼:̼ ̼M̼.̼á̼u̼ ̼m̼.̼ủ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼

C̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼:̼ ̼M̼.̼á̼u̼ ̼m̼.̼ủ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼

C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼E̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼.̼ờ̼ ̼b̼.̼ạ̼c̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ú̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼.̼ạ̼ ̼c̼h̼.ử̼a̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼.̼ạ̼ ̼c̼h̼.ử̼a̼.̼ ̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼R̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼E̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ự̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ự̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼:̼

̼“̼E̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼8̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼.̼

C̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼T̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ă̼m̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼
̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẹ̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼B̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼B̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼…̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼”̼.̼

C̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼:̼ ̼M̼.̼á̼u̼ ̼m̼.̼ủ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼

̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼u̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼[/caption]̼E̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼

̼“̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼u̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

Facebook Comments
Mai Trang

Mai Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!