C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼‘̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼’̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼‘̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼’̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼C̼.̼M̼.̼K̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼’̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼é̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼M̼.̼K̼ ̼(̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼.̼2̼,̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼9̼)̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ệ̼n̼ ̼(̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼)̼.̼
̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼‘̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼’̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼í̼m̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼K̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼
̼“̼E̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Ổ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼3̼.̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼B̼é̼ ̼K̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼K̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼E̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼
̼‘̼N̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼’̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼
̼
̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼̼B̼é̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼

̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼k̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼B̼à̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼í̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼“̼N̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼m̼à̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼

̼̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼/̼3̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼
̼B̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼7̼%̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼9̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

Facebook Comments
phamdo

phamdo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!