E̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼a̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼o̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼q̼u̼à̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼C̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼è̼”̼.̼ ̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼2̼c̼m̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼é̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼)̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼)̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼.̼

̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼5̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼m̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

Facebook Comments
Thuy Hang

Thuy Hang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!