F̼0̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼w̼i̼f̼i̼,̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼

F̼0̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼w̼i̼f̼i̼,̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼

Đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Các nhân viên y tế đang phải căng mình chống dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼1̼0̼0̼1̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼

Các nhân viên y tế đang phải căng mình chống dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼e̼t̼ ̼u̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼.̼5̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼,̼ ̼r̼á̼c̼…̼ ̼V̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼”̼.̼

Các nhân viên y tế đang phải căng mình chống dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân

C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼

̼V̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼0̼1̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼

̼-̼ ̼T̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼D̼C̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼i̼?̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼V̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼w̼i̼f̼i̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼1̼ ̼S̼I̼M̼ ̼4̼G̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼a̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ò̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼/̼b̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

Các nhân viên y tế đang phải căng mình chống dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân

-̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼ ̼(̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼C̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ử̼i̼)̼.̼

̼-̼ ̼Ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼á̼y̼ ̼t̼o̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼:̼ ̼C̼h̼ử̼i̼.̼

̼-̼ ̼V̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼.̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼;̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼K̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼k̼ệ̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼

Các nhân viên y tế đang phải căng mình chống dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân

“̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼

̼N̼ê̼n̼ ̼F̼0̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼â̼y̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼M̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼”̼.̼

Các nhân viên y tế đang phải căng mình chống dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼-̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼Ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼-̼ ̼Ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼F̼0̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼!̼

̼-̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼!̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!