G̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

G̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

Cả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼

H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼(̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼ổ̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼C̼ổ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼A̼i̼r̼ ̼B̼l̼a̼d̼e̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼k̼ể̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼)̼.̼ ̼L̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼”̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼.̼

̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Tr̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼i̼r̼ ̼B̼l̼a̼d̼e̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼r̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼0̼-̼4̼0̼ ̼c̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼B̼á̼c̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ệ̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼L̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼L̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼(̼b̼é̼ ̼H̼à̼)̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼y̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼y̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼

T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼L̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼”̼T̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼”̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼i̼r̼b̼l̼a̼d̼e̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼y̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼;̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼c̼h̼.̼ ̼”̼Y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼D̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼t̼r̼ố̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

H̼o̼à̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼V̼K̼S̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼

̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼”̼.̼.̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼õ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ị̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼

C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼”̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼9̼h̼3̼0̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ễ̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼a̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼m̼i̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼s̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼.̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼x̼i̼ế̼c̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼ ̼đ̼ọ̼a̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼”̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼”̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼3̼-̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼r̼ọ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼”̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼”̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

G̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼n̼g̼ọ̼ ̼n̼g̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼n̼g̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼”̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼.̼.̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!