G̼i̼á̼o̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼1̼

G̼i̼á̼o̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼1̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼α̼’̼c̼н̼ ̼l̼ÿ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼?̼

G̼i̼á̼o̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼1̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼i̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼E̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼и̼н̼ι̼ễ̼м̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Ợ̼P̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼,̼1̼,̼2̼,̼3̼…̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼

̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼

̼Ở̼ ̼V̼N̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼P̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼–̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼

̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼C̼h̼ứ̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼–̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼

G̼i̼á̼o̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼1̼

̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼.̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼.̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼K̼H̼Á̼C̼H̼ ̼Q̼U̼A̼N̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼.̼ă̼.̼n̼ ̼đ̼.̼e̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼;̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼Ù̼ ̼&̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼!̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼T̼R̼Á̼C̼H̼ ̼N̼H̼I̼Ệ̼M̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼U̼Y̼ ̼Đ̼Ị̼N̼H̼ ̼&̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼T̼À̼I̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼!̼ ̼–̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼

̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼-̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼F̼i̼e̼l̼d̼s̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼.̼

G̼i̼á̼o̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼F̼1̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

V̼Ề̼ ̼C̼H̼I̼ ̼P̼H̼Í̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼,̼ ̼K̼H̼Á̼M̼,̼ ̼C̼H̼Ữ̼A̼ ̼B̼Ệ̼N̼H̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ờ̼I̼ ̼G̼I̼A̼N̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼ ̼P̼H̼Ò̼N̼G̼,̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít;̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼P̼H̼Ụ̼ ̼C̼Ấ̼P̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼

V̼Ề̼ ̼C̼H̼I̼ ̼P̼H̼Í̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼,̼ ̼K̼H̼Á̼M̼,̼ ̼C̼H̼Ữ̼A̼ ̼B̼Ệ̼N̼H̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ờ̼I̼ ̼G̼I̼A̼N̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼ ̼P̼H̼Ò̼N̼G̼,̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít;̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼P̼H̼Ụ̼ ̼C̼Ấ̼P̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít

̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼r̼e̼s̼o̼r̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼(̼*̼)̼.̼
̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼:̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼;̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼;̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼*̼*̼*̼)̼.̼

̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼(̼*̼*̼*̼)̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼

V̼Ề̼ ̼C̼H̼I̼ ̼P̼H̼Í̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼,̼ ̼K̼H̼Á̼M̼,̼ ̼C̼H̼Ữ̼A̼ ̼B̼Ệ̼N̼H̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ờ̼I̼ ̼G̼I̼A̼N̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼ ̼P̼H̼Ò̼N̼G̼,̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít;̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼P̼H̼Ụ̼ ̼C̼Ấ̼P̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít

̼C̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼:̼
̼a̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼;̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼ọ̼,̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼;̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼;̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼u̼ế̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼
̼b̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼
̼c̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ú̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼cô vít.̼

V̼Ề̼ ̼C̼H̼I̼ ̼P̼H̼Í̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼,̼ ̼K̼H̼Á̼M̼,̼ ̼C̼H̼Ữ̼A̼ ̼B̼Ệ̼N̼H̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ờ̼I̼ ̼G̼I̼A̼N̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼ ̼P̼H̼Ò̼N̼G̼,̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít;̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼P̼H̼Ụ̼ ̼C̼Ấ̼P̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít

̼C̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼:̼
̼a̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼)̼;̼
̼b̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼;̼
̼c̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼1̼5̼,̼ ̼k̼í̼p̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼;̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼
̼d̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼;̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼;̼
̼đ̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼cô vít;̼

V̼Ề̼ ̼C̼H̼I̼ ̼P̼H̼Í̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼,̼ ̼K̼H̼Á̼M̼,̼ ̼C̼H̼Ữ̼A̼ ̼B̼Ệ̼N̼H̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ờ̼I̼ ̼G̼I̼A̼N̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼L̼Y̼ ̼P̼H̼Ò̼N̼G̼,̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít;̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼P̼H̼Ụ̼ ̼C̼Ấ̼P̼ ̼C̼H̼Ố̼N̼G̼ ̼cô vít

̼e̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼u̼ế̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼cô vít)̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼;̼
̼g̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼cô vít.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!