H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼t̼.̼á̼.̼t̼”̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼t̼.̼á̼.̼t̼”̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Cặp vợ chồng “hổ báo” đòi thông chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ. (Ảnh cắt từ clip)

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼”̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼.̼.̼.̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

Người phụ nữ livestream vụ việc trên mạng xã hội, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng. (Ảnh cắt từ clip)

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Hai vợ chồng đã làm náo loạn một đoạn đường, ảnh hưởng đến những người muốn vào chợ mua đồ. (Ảnh cắt từ clip)

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ê̼n̼:̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼ữ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

Cặp đôi đã giằng co, tấn công lực lượng chức năng trước sự chứng kiến của nhiều người. (Ảnh cắt từ clip)

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼X̼á̼ ̼(̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ơ̼!̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼è̼ ̼ở̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼!̼

̼-̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments
Mai Trang

Mai Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!