N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼é̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ẩ̼y̼,̼ ̼l̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼…̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼:̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼!̼

̼A̼n̼h̼!̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼E̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼!̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ 

̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼s̼o̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼!̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼

A̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼

̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼!̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼O̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼o̼̣̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼Đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ

̼V̼à̼ ̼c̼â̼u ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ẻ̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ấ̼y̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼:̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ậ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ụ̼i̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼a̼y̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼

Facebook Comments
Thuy Hang

Thuy Hang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!