P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ú̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼

P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ú̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼

<G̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.

̼Đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼̼

S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼T̼N̼N̼/̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ú̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼…̼

̼B̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼)̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼…̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼P̼V̼)̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼̼B̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼(̼C̼B̼C̼C̼V̼C̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼T̼N̼N̼/̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ú̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼?̼)̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼…̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ú̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼̼”̼K̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼?̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼?̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼ ̼-̼ ̼N̼V̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼P̼V̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼”̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼-̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼V̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼?̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼(̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼-̼N̼V̼)̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼”̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ẻ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼”̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼

P̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼”̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼T̼N̼N̼/̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

Facebook Comments
Thuy Hang

Thuy Hang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!