T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼

T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼

T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ị̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼…̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼.̼
̼C̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ặ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼t̼:̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼.̼

T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼u̼m̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼o̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼:̼ ̼T̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼
̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼!̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!