V̼ì̼ ̼1̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

V̼ì̼ ̼1̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

U̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ô̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ơ̼n̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼


̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼1̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼


̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼á̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼T̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼L̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼)̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼L̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼é̼m̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼B̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼é̼m̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼5̼2̼%̼,̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

Xem Thêm : K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼G̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

G̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼3,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼2.̼2̼0̼21,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼K̼P̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼,̼ ̼T̼T̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼
̼N̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼
̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!