V̼ụ̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼:̼ ̼P̼C̼T̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼

V̼ụ̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼:̼ ̼P̼C̼T̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼“̼B̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼)̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼V̼i̼̣̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

 

Xem Thêm : T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼’̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼’̼:̼ ̼L̼ỗ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼j̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

N̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼

N̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

Trang Trần thường đưa ra quan điểm thẳng thắn về những vấn đề được dư luận quan tâm.

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!