X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼o̼t̼ ̼b̼o̼y̼ ̼“̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼o̼t̼ ̼b̼o̼y̼ ̼“̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼

L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼i̼d̼o̼l̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼“̼x̼u̼â̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼0̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ặ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

Lại thêm một “idol giới trẻ” ra đi khi tuổi đời chỉ khoảng 30 “xuân xanh”.
Lại thêm một “idol giới trẻ” ra đi khi tuổi đời chỉ khoảng 30 “xuân xanh”.

V̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼ ̼–̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼“̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼.̼

Lại thêm một “idol giới trẻ” ra đi khi tuổi đời chỉ khoảng 30 “xuân xanh”.
Lại thêm một “idol giới trẻ” ra đi khi tuổi đời chỉ khoảng 30 “xuân xanh”.

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼x̼ế̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼“̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼A̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼p̼h̼ì̼ ̼p̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼t̼a̼r̼3̼ ̼C̼l̼u̼b̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼í̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼e̼x̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼t̼ ̼b̼o̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼“̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼”̼.̼

 

G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼x̼à̼o̼ ̼k̼e̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼

̼V̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼.̼

̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼ ̼-̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.̼

“Hoàng tử gió” từng thêm một lần nữa khiến dư luận bức xúc khi bạo dạn Livestream cảnh sử dụng chất cấm.

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼”̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼”̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼x̼ế̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼.̼

Những hình ảnh hào nhoáng của Hoàng Đức Nhân trên MXH.

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼a̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼A̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

“Hoàng tử gió” bị công an đột kích bắt tại Star3 Club và đưa về trụ sở

T̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼p̼h̼ì̼ ̼p̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼t̼a̼r̼3̼ ̼C̼l̼u̼b̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼í̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼e̼x̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

Hoàng Tử Gió livestream cùng nhóm bạn trong bar.

L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼x̼à̼o̼ ̼k̼e̼”̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼i̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼6̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼

Hoàng Tử Gió vẫn rất ngông nghênh trên MXH

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼,̼ ̼W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼”̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼”̼l̼ặ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼.̼

Hoàng Tử Gió và Phạm Tuấn (em trai Khá Bảnh)

 

Cả hai có mối quan hệ khá thân thiết, thường xuyên gặp gỡ

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼B̼T̼C̼D̼e̼F̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼.̼

Bài quảng cáo dự án BitcoinDeFi trên Facebook cá nhân của Hoàng Tử Gió. Ảnh: Chụp màn hình.

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼”̼k̼h̼o̼e̼”̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!